Zásady ochrany osobních údajů – obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti
 
  INTERMEZZI s.r.o.
  IČO: 29221706
  od 1.3.2018
  Obchodní společnost: INTERMEZZI s.r.o., IČO: 29221706
  se sídlem: Vlkovská 107, 595 01 Velká Bíteš
  IČO: 29221706 DIČ:CZ29221706
 
  Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, spisová vložka  66689 C

  Pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.shop-dd.cz

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí, upravují práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností INTERMEZZI s.r.o. se sídlem Vlkovská 107, 595 01 Velká Bíteš, Česká republika, zapsané v OR vedeném v Krajském soudě v Brně, spisová vložka  66689 C jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jímž je spotřebitel, jenž je vymezen v §419 zák. č. 89/2012 Sb., ve zn. pozd. předp.(dále jen „kupující“).

  1.1.1. Spotřebitel, jenž je vymezen v §419 zák. č. 89/2012 Sb., ve zn. pozd. předp. jako každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“).

1.1.2. Podnikatel, jenž je vymezen v §420 zák. č. 89/20122 Sb., ve zn. pozd. předp. jako ten, kdo uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující podnikatel“).

1.2. Pokud ustanovení těchto OP platí obdobně pro kupujícího spotřebitele i pro kupujícího podnikatele, pak je dále souhrnně označen jako „kupující“.

1.3. Provozovna – expediční sklad se nachází na adrese Vlkovská 107, Velká Bíteš, 595 01 a výdejní místo na ulici Heršpická 1029/11e Brno 639 00.

1.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím podnikatelem výslovně neupraveny těmito OP ani smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Tyto obchodní podmínky neupravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím uzavírajícím kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či samostatným výkonem svého povolání či osobou, jenž jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.6. V případě rozdílů mezi textem OP a kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se užije textu kupní smlouvy.

1.7. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.8. Součástí obchodních podmínek jsou dále dokumenty Formulář vrácení, výměna zboží a reklamační formulář

1.9. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím internetových stránek na adresách www.shop-dd.cz

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.shop-dd.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a reklamačním řádem, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetových obchodů. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.

2.4. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v momentě potvrzením o zaevidování objednávky ze strany prodávajícího, jenž bude zasláno prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty zadané kupujícím v rámci objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícími a prodávajícími vzájemná práva a povinnosti.

2.5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné a pravdivé vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Údaje uvedené kupujícím jsou považovány za správné.

2.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny jejím převzetím.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

2.11. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu kupní smlouvy.

3. Ochrana osobních dat a zasílání obchodních sdělení

3.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační a doručovací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

3.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích anebo je přímo aktualizovat na svém zákaznickém účtu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

3.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

3.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

3.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem (čl. 3.5), zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní takto vzniklý stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

3.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednávkou, se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Prodávající je oprávněn na základě registrace kupujícího zasílat vlastní obchodní sdělení, a to do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

3.10. Kupující souhlasí s tím, že ho za účelem potvrzení objednávky nebo pro případ dohody o doručení, či osobní odběr objednaného zboží bude telefonicky nebo emailově kontaktovat příslušné pracoviště (zákaznický servis), nebo smluvní přepravní partner prodávajícího.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny zboží, služeb a přepravného jsou uvedeny v Kč. Daň z přidané hodnoty (DPH) je uvedena vždy podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V e-shopu jsou ceny smluvní, vždy aktuální a platné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

4.2. Společně s cenou zboží je povinen kupující zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (viz čl. 8). Cena zboží společně s náklady spojenými s balením a dodání zboží tvoří celkovou kupní cenu.

4.3. Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu jedním z následujících způsobů: a) v hotovosti na dobírku při předání zboží. Při předání zboží je ověřována totožnost kupujícího. c) bezhotovostně platební kartou u přepravce, či na pobočkách výdejních míst služeb zásilkovna nebo ppl parcel shop. b) v hotovosti na provozovnách při osobním odběru viz 1.3, nebo na dalších smluvních dodejnách při osobním odběru. d) platba předem pomocí bankovního převodu před odesláním zboží e) platební kartou, převodem z účtu, či jinou platební online metodou pomocí služby Gopay (platební brána).

4.4. Splatnost kupní ceny v případě platby v hotovosti či platby na dobírku nastává v okamžiku převzetí zboží. 4.5. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. 4.6. Prodávající je plátcem DPH. 4.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

5. Expediční lhůty a vystavené doklady

5.1.1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě postoupeno přepravci nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky.

5.1.2. V případě objednání zboží na některou z našich provozoven je toto zboží k dispozici na provozovně nejpozději desátý pracovní den od obdržení objednávky s tím, že provozovna bude kupujícího informovat o možnosti vyzvednutí a to telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy.

5.2. V případě objednávek ze zahraničí či externích skladů dodavatelů může dojít k prodloužení dodací lhůty.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých kupujícím při uzavření kupní smlouvy či registraci.

5.4. Kupující může v případě nemožnosti expedice části objednávky požádat o zaslání té části zboží, která je skladem. V tomto případě bude kupující hradit náklady spojené s balením a dodáním zboží pro každou dodávku zvlášť.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Kupující je povinen společně s cenou zboží uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „přepravné a balné“).

6.2.1. Kupující, jemuž je zboží doručeno na některou z provozoven prodávajícího, rovněž náklady dle čl. 8.1. nehradí.

6.3. Přeprava a dodání zboží může proběhnout následujícími způsoby, pokud je do lokace doručení nabízena:

a) Osobním odběrem na firemní provozovně b) Přepravní službou PPL c) Službou Zásilkovna.cz  

6.4. Výše poplatků: V rámci České republiky : a) Osobní převzetí na firemní provozovně či pobočkách zásilkovna.cz a ppl parcel shop – zdarma b) PPL – dle hmotností a rozměrů je vytvořena odpovídající cena přepravy c) výše ceny dobírky je vypočtena dle aktuálně zvoleného typu přepravy a přepravce, nadále dle individuální dohody d) v ostatních případech individuálně  

V případě zásilky do zahraničí:  

Poplatky za přepravu se počítají dle přepravce a nabízené služby v závislosti na výsledné hmotnosti zásilky a lokace dodání. O výši přepravného bude kupující informován individuálně.  

V případě dopravy do zahraničí požadujeme platbu předem na bankovní účet prodejce.  

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.  

6.6. Pokud se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním.  

6.7. V případě nedoručení dle čl. 8. 6. bude kupující vyzván a to telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím SMS zprávy, aby se vyjádřil k tomu, jak bude se zásilkou dále nakládáno.  

6.8. Jestliže kupující požádá o opětovné odeslání zásilky, je povinen uhradit k celkové ceně i předchozí manipulační poplatky a přepravné.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka  

7.1. Prodávající se zavazuje kupujícímu plnit řádně, bez vad a v souladu s expedičními lhůtami dle čl.7  

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů  

7.3. Článek 7. 2. se nepoužije: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, d) nebo vyplívá-li to z povahy věci.  

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 7.5. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 7.6. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 7.7. Další práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího stejně jako postup při uplatnění práva z vadného plnění upravuje reklamační řád prodávajícího. 7.8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8. Odstoupení od smlouvy  

8.1. Kupující spotřebitel má na základě § 1829 odst. 1 právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující, nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než přepravce), převezme zboží.  

8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího písemně nebo e-mailem na adresu info@shop-dd.cz  

8.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  

8.4. Pokud kupující spotřebitel odstoupí od této smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy (a vrácené zboží) vráceny všechny platby, které prodávající od kupujícího spotřebitele obdržel. Pro vrácení plateb prodávající použije pouze převod na bankovní účet.  

8.6. V případě že kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy pouze částečně, je prodávající povinen uhradit kupujícímu spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží v rozsahu, o kolik by se snížilo v případě, že by byla původně smlouva plněna bez části, od které kupující spotřebitel odstupuje.  

8.7. V souladu s §1832 odst. 3 občanského zákoníku si kupující spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.  

8.8. Platbu prodávající vrátí až po obdržení zboží nebo ve chvíli, kdy kupující spotřebitel prokáže, že zboží již zaslal zpět, podle toho, co nastane dříve.  

8.9. Zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět na adresu provozovny čl. 1.3. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.  

8.10. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.  

8.11. Kupující spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.  

8.12. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.  

8.13. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy nelze v souladu s usnesením § 1837 občanského zákoníku v případě zboží zhotovované na zakázku (např. šité na míru), a nebo u zboží uzavřeném v obalu, které kupující vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 8.14. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě pokud: a) zboží ještě nebylo převzato kupujícím. b) se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená a kupující se ke dalšímu postupu nevyjádřil do 7 dnů od první výzvy čl. 8.8. c) Pokud v případě bezhotovostní platby nebude do pěti pracovních dnů od splatnosti objednávky platba připsána na účet prodávajícího a kupující se k dalšímu postupu nevyjádřil do 7 dnů od první výzvy.  

8.15. Přepravné (poštovné) při výměně zboží hradí kupující.

9. Závěrečná ustanovení  

9.1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.03.2018 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předchozí (Obchodní podmínky platné do 28.2.2018).  

9.2. Kupní smlouva a veškeré otázky se smlouvou související se řídí českým právem, je-li pro ně volba práva přípustná.  

9.3. Změny kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.  

9.4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného a balného) uvedenou na stránkách internetového obchodu www.shop-dd.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.  

9.5. Není-li v OP výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

10. Ochrana osobních údajů  

10.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá v souvislosti s uzavřením smlouvy, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy vůči kupujícímu, případně k plnění souvisejících zákonných povinností. Prodávající umožňuje vedení tzv. uživatelských účtů v rámci internetového obchodu, jehož rámci dochází ke zpracování osobních údajů nad rámec plnění předmětu kupní smlouvy či smlouvy o dílo a které je vypořádáno samostatným souhlasem.  

Dozorovým orgánem OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERMEZZI Účinnost od 14.5.2018 PRO SPOTŘEBITELE nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). V žádném případě nemohou být prodávajícím osobní údaje kupujícího zveřejněny ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou jednání směřujícího k zaplacení a doručení zboží, kdy jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu např. externím dopravcům.  

  10.2. Prodávající je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů, jehož veškeré údaje jsou uvedeny na příslušné objednávce služeb nebo na samotné kupní smlouvě.   

  10.3. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. Osobní údaje kupujících nebudou bez souhlasu kupujících či zákonné povinnosti předávány žádným třetím osobám kromě situace, kdy to bude správci ukládat zákon nebo samotná smlouva. K osobním údajům subjektů budou mít přístup třetí osoby v pozici zpracovatelů osobních údajů, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu práv. Subjekty osobních údajů mají dle GDPR následující práva: – na informace – týkající se zejména rozsahu a kategorií zpracovávaných osobních údajů – na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost; – na opravu nepřesných osobních údajů či na jejich doplnění; – na výmaz osobních údajů, pokud odpadl jejich důvod zpracování – právo na omezení zpracování; – právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; – právo na potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány; – právo na informace, zda konkrétní údaje jsou zpracovávány automatizovaně. Výkon výše uvedených práv subjektů údajů není podmíněn a může být realizován například prostřednictvím kontaktování správce údajů.   

  10.4. Osobní údaje kupujících jsou, na dobu plnění smlouvy a dále na dobu povinné zákonné archivace (např. podle zákona DPH nebo podle zákona o archivaci účetní dokumentace), nejméně však po dobu trvání záruky nebo vyřizování reklamačního řízení, k čemuž je prodávající povinen ze zákona. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím zpravidla archivovány, a to ve formě listinné či elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.   

  10.5. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Advokátní kancelář Musil, Robotka a partneři s.r.o., IČ: 293 20 143, kterou je v těchto věcech oprávněn zastupovat Mgr. Vítězslav Musil, jednatel, advokát, ev. č. ČAK: 12964, kontakt: office@vmusil.com, tel. +420734259102.  

    Odsouhlasením tohoto pole dává uživatel obchodní společnosti INTERMEZZI s.r.o., IČ: 292 21 706, se sídlem č.p. 73, 595 01 Nové Sady (pozn. správce údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře vyplněného přímo uživatelem, a to na dobu trvání jeho uživatelského účtu za účelem vedení evidence uživatele v tomto systému.  

    Odsouhlasením tohoto pole uživatel dává jednoznačně najevo, že se seznámil s poučením správce o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR):  

    Uživatel tak má právo kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet a dále též:  

    vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
  požadovat po správci údajů informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává a komu byly případně předány,
  požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  vyžádat si u správce údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  požadovat výmaz těchto osobních údajů – v případě odpadnutí důvodu pro zpracování,
  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností,
  požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, totožnost správce – INTERMEZZI s.r.o., IČ: 292 21 706
  osoby, které mají přístup k údajům uživatelů – _________________________
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle Článku 37 GDPR – Mgr. Michaela Sochová, advokátka, se sídlem Velké Meziříčí, Náměstí 13/15, PSČ: 594 01, ev. č. ČAK: 14654, kontaktní údaje: 734 259 101, email: michaela.valka@gmail.com .
 
0
    0
    Košík
    Váš košík je prázdnýZpátky do obchodu